Garantia complementaria

Condicions de garantia complementària de cancel·lació

Ninildu SL garanteix, fins a un límit de 400 euros, i a reserva de les exclusions esmentades en aquestes Condicions de Garantia, el reemborsament dels costos de cancel·lació d’estada sol·licitat pel client que va contractar la garantia i a qui se li va facturar en concepte d’extensió de les condicions generals de venda, sempre que l’estada es cancel·li abans de l’inici de la mateixa i per una de la causes següents sobrevingudes després de la subscripció de la garantia:

1- A causa de la mort, a l’hospitalització com a mínim d’una nit, malaltia greu o accident corporal greu:

a- Del client o d’algun dels seus familiars.

familiars: cònjuge, parella de fet o persona que com a tal convisqui amb el client, pares, sogres, fills o germans de client.

b- La persona responsable durant l’estada del client, de la custòdia dels menors, a la residència habitual.

C- De el substitut directe del client en el seu lloc de treball, sempre que aquesta circumstància impedeixi a el client cancel·lar la seva estada per requeriment de la companyia que treballa.

En relació amb el client, una malaltia greu significa una alteració de la salut que impliqui hospitalització o la necessitat de guardar llit, dins els 7 dies previs a l’estada, i que mèdicament, impossibiliti l’inici de la estada a la data programada.

Per accident greu s’entén un dany corporal no intencional per part de la víctima, com a resultat de l’acció sobtada d’una causa externa i que, segons el parer d’un professional mèdic, impossibiliti l’inici de la estadia del client en la data prevista, o comporti risc de mort per a algun dels familiars esmentats.

2- Convocatòria del client com a part, testimoni o jurat, davant un tribunal civil, penal o laboral.

3- Convocatòria com a membre d’una mesa electoral per a eleccions d’àmbit estatal, autonòmic o municipal.

4- La presentació a exàmens d’oposicions oficials convocades a través d’un organisme públic amb posterioritat a la subscripció de la garantia. Aquesta presentació pot ser tant en qualitat d’opositor o com a membre de tribunal.

5- Els danys greus ocasionats per incendi, explosió, robatori o per la força de la natura, a la seva residència principal o secundària, o al seu local professional si el client exerceix una professió liberal o dirigeix ​​una empresa i fos necessària imperativament la seva presència.

6- A causa de l’acomiadament laboral del client. En cap cas entrarà en vigor aquesta garantia per finalització del contracte laboral, renúncia voluntària o per la no superació de el període de prova. En tot cas, la garantia s’ha d’haver subscrit abans de la comunicació escrita per part de l’empresa al treballador.

7- La incorporació a un nou lloc de treball, en una empresa diferent de la que exercia la feina, amb contracte laboral superior a un any i sempre que la incorporació es produeixi amb posterioritat a la reserva de l’estada i, per tant, a la subscripció de la garantia.

8- Crida per a intervenció quirúrgica del client, així com de proves mèdiques prèvies a aquesta intervenció. (Inclou trasplantament d’òrgans com a receptor o donant).

9- Crida per a proves mèdiques de client o familiars, realitzades per la Sanitat Pública amb caràcter d’urgència, sempre que estiguin justificades per la gravetat del cas.

10- Complicacions greus en l’estat d’embaràs que, per prescripció mèdica, obliguin a fer repòs o exigeixin l’hospitalització de la clienta, el seu cònjuge, o parella de fet o persona que com a tal convisqui permanentment amb el client, sempre que aquestes complicacions s’hagin produït després de la contractació de la garantia i posin en greu risc la continuïtat o el necessari desenvolupament de dit embaràs.

11- Part prematur de la clienta, el cònjuge o parella de fet del client o la persona que, com a tal, viu permanentment amb la /el client.

Pel pagament de la indemnització serà imprescindible la presentació de la documentació justificativa del motiu d’anul·lació del client.

Exclusions específiques de la garantia de cancel·lació complementària:

A-Tractament estètic, una cura, interrupció voluntària de l’embaràs, alcoholisme, consum de drogues i estupefaents, tret que aquests hagin estat prescrits per un metge i es consumeixin de forma indicada.

B- Malalties que estiguin essent tractades o necessitin cures mèdiques dins els 30 dies anteriors, tant a la data de la reserva de la estadia, com a la data d’inclusió de la garantia.

C- Epidèmies, pandèmies, quarantena mèdica i catàstrofes naturals.

D- Guerra (civil o no), declarada o no, motins, moviments populars, actes de terrorisme, tot efecte d’una font de radioactivitat, així com la inobservança conscient de les prohibicions oficials.

G- La no presentació per qualsevol motiu de documents essencials per a l’estada, una targeta d’identitat vàlida.

H- Els actes dolosos, així com les autolesions causades intencionadament, el suïcidi o l’intent de suïcidi.

Desplaçat dalt de tot